logo    FARBY LAKY IPOS ŽILINA  STAVBA - AUTO - HOBBY   PRE PROFESIONÁLOV AJ DOMÁCICH MAJSTROV 

NOVINKY

arr3SILIKÓNY, TMELY, PU PENY...Nová kategória v našom e-shope...

TOVAR V AKCII

cena pred zľavou 89,98 €
Cena v e-shope 71,98 €
do košíka:
cena pred zľavou 89,98 €
Cena v e-shope 71,98 €
do košíka:
cena pred zľavou 89,98 €
Cena v e-shope 71,98 €
do košíka:

KONTAKTY

Farby-Laky IPOS
Škultétyho 16
010 01 Žilina
tel: +421 905499991
trefnyipos@gmail.com
Kontaktná osoba: Vladimír Trefný
mobil: +421905499991

 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre

účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu

internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť firma Vladimír Trefný – IPOS,

Štefana Furdeka 490/2, 010 01 Žilina, Slovenská republika,

identifikačné číslo: 36977411, zapísaná na Obvodnom úrade číslo živnostenského

registra 511-22042 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Štefana Furdeka

490/2, 010 01 Žilina, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty

trefnyipos@gmail.com, telefón +421 905 499 991

 

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas

dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho

parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len

"nariadenie").

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových

dokladov za nákup tovaru, obchodných oznámení a činenia iných

marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 

 

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu

rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,

najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

(na tento účel spracovania).

 

 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o.

(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o.

(správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového

centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie

emailového dotazníka spokojnosti), Slovenský doručovací systém

(prepravná spoločnosť), Emília Vágová ( pre účely spracovanie fakturačných dát)

 

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu

prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich

osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti

spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich

osobných údajov.

 

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných

údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania

Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so

spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu trefnyipos@gmail.com

 

 

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo

porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať

sťažnosť u dozorného úradu.

 

 

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných

údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,

ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


Prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.farbylakyipos.sk dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto si dovoľujeme zákazníkov -  dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu:

Vladimír Trefný – IPOS
IČO: 36977411
Miesto podnikania: Škultétyho 16, 010 01 Žilina, (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Identifikačné údaje sprostredkovateľa

ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom vedenia účtovníctva pre prevádzkovateľa:

Emília Vágová
IČO: 41410777
Miesto podnikania: Kempelenova 3412/11, 010 15 Žilina, (ďalej len „sprostredkovateľ“)


Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok a doručenia objednaného tovaru dotknutým osobám, ktoré si tento objednali v internetovom obchode prevádzkovateľa na webovej stránke www.farbylakyipos.sk. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách taktiež za účelom vystavenia faktúry na tovar dodaný dotknutej osobe. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách taktiež pre jeho marketingové účely (najmä ponúkanie nových tovarov a akciových ponúk zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov).

Zoznam spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

- Meno a priezvisko

- Adresa

- Telefonický kontakt

- Emailová adresa

Totožnosť oprávnenej osoby:

Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe výlučne prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.farbylakyipos.sk.

Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.

Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba (zákazník) svojim zaregistrovaním sa na webovej stránke internetového obchodu www.farbylakyipos.sk, ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu www.farbylakyipos.sk udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok a doručenia objednaného tovaru (Meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa) prevádzkovateľovi a taktiež mu udeľuje v súlade so zákonom súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov zákazníka pre marketingové účely prevádzkovateľa (najmä ponúkanie nových tovarov a akciových ponúk zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov). Súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu prevádzkovateľa.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby vyplývajú z § 28 a nasl. zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“), ktorého znenie je prístupné na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/122_2013.pdf

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu. 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo 

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

NGU1ZjE